มหาการุณิโก

1:พี่วรภัทรของพี่ชายใหญ่:

พระพุทธศาสนาของเราเป็นศาสนาอันเรียกได้ว่ากว้างขวางด้วยประการทั้งปวง เปนศาสนาอันควรแก่วิญญูชนโดยแท้ …สมควรทีเดียวที่จะเรียกว่าพระศาสนาของพระพุทธองค์ ผู้ซึ่งสาธุชนย่อมกล่าวสรรเสริญอยู่เปนนิตย์ ด้วยคำว่า “มหาการุณิโก_ นาโถ” ดังนี้

พระราชปรารภ รัชกาลที่ ๖
ประชุมพระราชปุจฉา ภาคที่ ๕ /brnxZ0OEyl
2:จุฬามณี Fight:

/sqhfM8Vfg6
อรุณสว่างยามเช้า กับ พุทธพจน์เตือนใจ ตอนที่ 2,529

“มหาการุณิโก_ นาโถ “
ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณาใหญ่

บุคคลใดทำตามคำแนะนำของครู ไม่ดูเบา … /OEoJyEDupr
3:JameSupavit:
6.ถวายพรพระ (อิติปิโส) 7.พุทธชัยมงคลคาถา(พาหุง)8.มหาการุณิโก_9.อิติปิโสเท่าอายุ10.แผ่เมตตาแก่ตนเอง
4:พี่ชง:
ลำดับการสวดมนต์
ตั้งนะโม ๓ จบ
สวดพุทธัง ธัมมัง สังฆัง
สวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ
สวดพุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
สวดมหาการุณิโก_ (ต่อ)
5:^:
มหาการุณิโก_+พาหุงมหากา มีสวดทุกเช้าตอนตีห้า ช่อง tnn2
6:พระ พิษณุ ฐิตธมฺโม:

มหาการุณิโก_ นาโถ.
ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณาใหญ่.
ขุ. ชา. เอก. ๒๗/๓๐.
(พุทธสุภาษิต)

วันนี้อาตมาไม่ได้ออก
โปรด อาการป่วยกำเริบ
โยมออกมาทำบุญนะ
เพราะอะไรรู้ไหม ถึงให้ทำบุญ?
คำตอบก็คือ
เพราะบุญนำสุขมาให้
ทั้งโลกนี้และโลกหน้า.

เจริญพร
พระ พิษณุ ฐิตธมฺโม /GDM6MjMkXT
7:จุฬามณี Fight:

/FpYQvy9JZI
พุทธพจน์เตือนใจ ปลอดภัยในวัฏฏะ #430

มหาการุณิโก_ นาโถ
[มะ-หา-กา-รุ-นิ-โก, นา-โถ]
“ท่านผู้เป็นที่พึ่ง ประกอบด้วยกรุณาใหญ่”
(ส.ม.)

ท่านผู้เป็นที่พึ่ง /NLc147hheH
8:ลุงเคโระ โก๊ะตลอด:
มหาการุณิโก_ นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง :
9:ภู โพธา:
บทสวดชัยปริตร หรือ มหาการุณิโก_
10:nonhirunachetskul:

“มหาการุณิโก_ นาโถ.”
        สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทรงเป็นผู้ที่พึ่ง ของชาวโลกประกอบไปด้วยพระมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่เลือกเชื้อชาติชนชั้นวรรณะ
สาธุธรรมครับ /9nyRwYzt3a

-->